Yhteiskehittämisellä vaikuttavuutta

Kiertotalous saadaan lähtemään lentoon, jos kunta pystyy aktivoimaan kuntalaiset, yritykset ja oman organisaationsa toimijat mukaan. Hyvin monenlaiset toimijat voivat löytää oman näkökulmansa kiertotalouteen ja siten motivoitua yhteistyöhön. Yhteiskehittämiseen on tarjolla erilaisia malleja.

Kiertotaloustyöpaja käynnistää kuntaorganisaation sisäisen yhteistyön

Kunnan toimialojen välinen yhteistyö on avainasemassa vaikuttavien toimenpiteiden käynnistämisessä. Kiertotalous edellyttää usein poikkihallinnollista toimintatapaa ja uudenlaista ajattelua. Kiertotalouden tuomien etujen ja synergioiden esiintuominen vauhdittaa tätäkin yhteistyötä. 

Kunnan kiertotaloustyön voi käynnistää kutsumalla olennaiset henkilöt keskustelemaan työpajaan, jossa perehdytään kiertotalouden ratkaisuihin ja keskustellaan kunnan mahdollisuuksista. Circwaste-hankkeessa on tehty työpajamalli, jonka pohjalta työpajan järjestäminen on helppoa. Voit myös pyytää Circwaste-hankkeen yhteyshenkilöä järjestämään tällaisen työpajan kunnassasi. 

  Alueellinen yhteistyö ja Ekothon-prosessi

  Alueellisessa yhteistyössä voi olla mukana useita kuntia, yliopisto, maakuntaliitto, yrityksiä, alueen kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia. Laaja-alainen kokoonpano lisää vaikuttavuutta ja yhteistyömahdollisuuksia.

  Alueellisen yhteistyön vahvistamiseksi on kehitetty Ekothon-yhteiskehittämisprosessi. Ekothon tuo yhteen monenlaisia eri organisaatioita ja toimijoita. Ekothon on hackatonin tyylinen yhteiskehittäimisprosessi, joka kokonaisuudessaan kestää vähintään puoli vuotta. Ekothonin tavoite ei ole löytää valmiita ratkaisuja kahdessa päivässä. Ensisijainen tavoite on antaa sysäys yhteistyön syventämiseksi. Kun erilaisista taustoista tulevat ihmiset kertovat ajatuksistaan ja tekemisistään, yhteistyön kynnys madaltuu, ja ollaan lähempänä haasteiden todellista ratkaisemista. Kun verkostot tiivistyvät ja kasvavat, voidaan alueella saavuttaa toimijoiden kriittinen massa, joka mahdollistaa systeemisen murroksen kestävään kiertotalousyhteiskuntaan. 

  Donitsimalli ja City Portrait – laajempaa näkökulmaa 

  Kuntien, jotka haluavat saada laajan kestävyysnäkökulman kiertotalouteen, kannattaa tutustua niin sanottuun donitsimalliin. Malli auttaa syventämään kiertotalousajattelua ja siirtymään kohti kestävää yhteiskuntaa. Donitsimalli tarjoaa kehikon, joka yhdistää ihmisten hyvinvoinnin maapallon kantokyvyn rajat. Circwaste-hankkeessa kehitetään vuoden 2021 aikana donitsimalliin pohjautuva työpajakonsepti kunnille. 

  Kate Raworthin kehittämä City Portrait on donitsimallin pohjalta luotu metodi, joka on kokonaisvaltaisempi tapa ilmentää donitsia. Siinä yhdistyy paikallinen ja globaali mittakaava sosiaaliseen ja ekologiseen ulottuvuuteen. Näistä muodostuu neljä näkökulmaa, jotka luovat työkalun uudelle ajattelulle, yhteistyölle ja toimille kohti muutosta. City Portraitia voidaan hyödyntää naapurustoihin, kuntiin, maakuntiin ja jopa valtioihin ja niiden rajojen yli. City Portraitia voidaan hyödyntää aloituspisteenä heijastamaan mahdollisuuksia, haasteita, yhteisvaikutuksia ja jännityksiä vaihtoehtoisten strategioiden sekä mietinnässä olevien linjausten välillä. Pirkanmaalle on tehty ensimmäinen maakunnallinen City Portrait.

  Murrosagenttiprosessi

  Murrosagenttiprosessi on toimintamalli, joka aktivoi alueen toimijat yhteistyöhön. Prosessissa tunnistetaan alueen ja oman organisaation murrossagentit. He ovat inspiroivia ja verkottuneita ihmisiä, jotka saavat aikaan sekä ajattelevat laajasti yli toimialarajojen. Fasilitoidusssa prosessissa murrosagenttien kanssa kehitetään tulevaisuusvisio kestävästä kiertotalouskunnasta, murrospolut, jotka johtavat kestävään kiertotalousyhteiskuntaan ja toiminta-agenda, joka mobilisoi muutosagenttien verkostot toimitaan. Circwaste-hankkeessa mallinnetaan murrosagenttiprosessi vuosien 2021 ja 2022 aikana.

  Lisätietoa:


  Kiertotaloustyöpaja kunnalle

  Työpajamallin avulla voit järjestää itse kunnassasi kiertotalouskeskusteluun johdattavan työpajan. Voit myös pyytää työpajan Circwaste-hankkeesta Pirkanmaan liitolta, ks. yhteystiedot.

  City Portrait -metodin ohje ja malli

  City Portrait -metodi tarjoaa lähtökohdan kaupungin sosiaalisten ja ekologisten tavoitteiden määrittämiseen sekä paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Ohessa ohje ja taulukkomalli. 

   

  Julkaistu 21.4.2021 klo 11.19, päivitetty 24.11.2021 klo 9.29
  • Tulosta sivu