Sairaalahankkeen jätehuoltokonsepti uusiksi yhteistyössä henkilöstön kanssa

Uutinen 16.11.2021 klo 14.00
Sairaala Nova, havainnekuva. © JKMM Arkkitehdit Oy

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) on ollut mukana Circwaste-hankkeessa ja nyt työn tulokset alkavat näkyä. Sairaanhoitopiirin osahankkeissa keskityttiin jätehuoltokonseptin uudistamiseen tilanteessa, jossa toiminnot sijoittuivat vanhaan keskussairaalaan ja uutta sairaalaa rakennettiin.

Tavoitteena oli hyödyntää vanhan sairaalan kokemuksia ja kehittää yhtenäinen jätehuoltokonsepti uutta sairaalaa varten, jossa jätteiden syntypaikkalajittelun toteuttaminen olisi mahdollisimman yksinkertainen ja yhdenmukainen käyttäjän näkökulmasta.

Lisäksi tavoitteena on ollut kehittää jätemäärien seurantajärjestelmää. KSSHP:ssa syntyviä jätemääriä seurataan kuukausi- ja vuositasolla sekä jätemäärien että -kustannusten osalta. Hyvän seurantajärjestelmän ansiosta voidaan esimerkiksi tunnistaa syntypaikkalajittelua koskevia kehittämiskohteita.

Vuoropuhelua ja hyvien käytäntöjen jakoa

Vanhassa sairaalassa tehtiin erilaisia jätehuoltoon liittyviä selvityksiä. Hankkeen aikana erittäin arvokasta tietoa saatiin käymällä vuoropuhelua henkilöstön kanssa. ”Uutta suunnitellessa on tärkeää kuunnella työntekijöitä ja käydä paikan päällä katsomassa miten esimerkiksi jätteiden lajittelu, pakkaaminen ja erilaiset ohjeistukset toimivat käytännössä. Sairaalassa on monenlaisia yksiköitä ja osastoja, joita ei voi suoraan verrata keskenään”, sanoo ympäristöasiantuntija Minna Salonen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Lajittelun edistämiseksi ja jätehuollon kehittämiseksi on tehty toimenpiteitä, joiden vaikutukset näkyvät jäteseurannassa. Jätekävelyjen avulla perehdyttiin eri yksiköihin ja niissä syntyviin jätejakeisiin. Jätekävelyt ovat tuoneet näkyväksi jätelajitteluun liittyviä arjen haasteita yksiköiden sisällä.

Koulutusvarttien avulla yksiköiden osastokokouksissa on jalkautettu koulutusmateriaalia, jonka avulla on opastettu yksiköiden henkilökuntaa merkitsemään ja lajittelemaan vaaralliset jätteet oikein.

Taukoruokailuun ja jätelajitteluun liittyvä henkilöstökysely, joka toteutettiin vuonna 2018, antoi myös eväitä kehittämiselle ja esimerkiksi keräyspaperi- ja tietosuojapaperin keräysastioiden määrää lisättiin.

Salosen mukaan koulutusmateriaaleihin liittyvä kokonaisuus on vielä kehityksen alla, mutta on vakuuttunut siitä, että uuden toimintamallin läpivieminen on ollut hyödyllinen ja opettavainen kokemus.

”Toimintamallin uudistaminen vaatii lähtöpisteen, josta lähdetään liikkeelle. Jotta asioita voidaan kehittää, tarvitaan paljon havainnointia sekä haastatteluja eri ammattiryhmien edustajilta, että tiedetään millainen käytännön toteutus on eri yksiköissä ollut ennen parannustoimenpiteitä”, Salonen kertoo.

Kehitystyötä tehtiin moniammatillisessa työryhmässä. Tämä koettiin erittäin hyödylliseksi tavaksi viedä hanketta eteenpäin. Circwaste-hankkeessa havaittiin myös tarve ympäristöasiantuntijalle ja ympäristöohjelman luomiselle ja ne myös toteutettiin.

Sairaalamaailman jätehuoltoon liittyy haastavia erityispiirteitä

Sairaala Nova, havainnekuva. © JKMM Arkkitehdit Oy

Sairaala on jätteiden syntymisen näkökulmasta uniikki ympäristö. Sairaaloiden jätehuoltoa säätelee erilaiset asetukset ja määräykset. Syntyvän jätteen määrään vaikuttavia tekijöitä on useita, esimerkiksi hygienia- ja pakkausten säilyvyyden näkökulmasta. Käytettävien kertakäyttötuotteiden määrä on suuri esimerkiksi leikkaustoiminnassa.

Jätettä syntyy määrällisesti paljon, päivässä 1 000─2 000 kg kaikki jätejakeet mukaan lukien.

”Hoitotoimenpiteissä syntyvän jätteen määrän säätely on haasteellista, sillä kertakäyttötuotteita käytetään paljon. Sairaalamaailmassa on hyvin monenlaisia tarpeita jätehuoltoon liittyen eri yksiköissä. Näitä asioita kartoitetaan yhdessä yksiköiden kanssa ja pyritään yhdessä löytämään toimivin ratkaisu”, Salonen kertoo.

Syntypaikkalajittelu ja hankinnat avainasemassa

Jätelogistiikka on iso kokonaisuus. Jätteiden määrään voidaan parhaiten vaikuttaa ketjun alkupäässä materiaalihankintojen kautta sekä toimivan jätteiden syntypaikkalajittelun avulla.

Sairaalatoiminnasta syntyy päivittäin hyvin erilaisia jätejakeita. Eri jätejakeet vaativat tarkkaa syntypaikkalajittelua ja mahdollisesti omat käsittelylaitteistot sekä varastointitilat kiinteistöstä.

Sairaalassa myös jäteastioilta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia riippuen siitä, missä tiloissa niitä sairaalan sisällä käytetään. Salonen listaa muutamia ominaisuuksia, joihin kannattaa kiinnittää huomioita:

 • Astiat, jotka ovat modulaarisia mahdollistavat eri jätejakeiden lajittelun syntypisteessä parhaiten.
 • Keräysastiat, joissa on polkimella liikuteltava kansi sopivat hyvin esimerkiksi toimenpidetiloihin.
 • Kevyet astiat ovat helposti liikuteltavissa.
 • Helposti puhdistettavat astiat ovat hygieenisimmät.

Sairaala Nova

Sairaala Nova valmiina. © KSSHP

Ympäristöasioista huolehtiminen tukee sairaanhoitopiirin arvoja ja on osa sen vastuuta potilaista, työyhteisöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Projektin aikana laaditun KSSHP:n ensimmäisen ympäristöstrategian mukaisesti sairaanhoitopiirissä pyritään:

 • Tunnistamaan toiminnassa syntyvät ympäristövaikutukset ja vähentämään niitä mahdollisuuksien mukaan
 • noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja toimimaan sosiaalisesti vastuullisesti
 • hillitsemään ilmastonmuutoksen etenemistä
 • vähentämään syntyvien jätteiden määrää ja edistämään jätevirtojen uudelleenkäyttöä kiertotaloudessa
 • hankinnoissa pyritään edistämään ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia ja käytöstä poistamisen jälkeen mahdollisimman pitkälle kierrätettäviä tuotteita
 • lisäämään ympäristöviestintää ja -tietoisuutta koko organisaatiossa.

Keski-Suomen Sairaala Nova vihittiin virallisesti käyttöön 1.12.2020. Cirwaste-hankkeen päättyessä kehittämistyötä jatketaan uudessa Sairaala Novassa käyttäjiltä saadun palautteen sekä tiloissa syntyvien jätemäärien perusteella. Jätehuoltoprosessia on tarkoitus optimoida jatkuvasti ja syntyvien jätemäärien seurantaa kehitetään tilakohtaisesti.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on mukana Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa. Circwaste on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

 • Minna Salonen, ympäristöasiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP), etunimi.sukunimi@ksshp.fi

 • Tulosta sivu