Teollinen symbioosi kiertotalouden ajurina

Uutinen 20.5.2022 klo 10.34
© Istockphoto

Teolliset symbioosit käsitteenä on yli 20 vuotta kehitetty malli, jolla pyritään ottamaan teollisuudesta syntyvien sivuvirtojen materiaalit käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Pauliina Oksasen opinnäytetyö Teolliset symbioosit kiertotalouden edistäjinä selvittää teollisten symbioosien potentiaalia kiertotaloudessa.

Symbioosin muodostaneet yritykset hyödyntävät toistensa sivuvirtoja, palveluja tai teknologian resursseja. Tavoitteena on käyttää sivuvirtoja tai jätteitä tuotantopanoksia, tai luoda niistä korkeamman jalostusasteen tuotteita. Symbioosin löytäneet yritykset luovat parhaimmillaan kaupallisesti menestyviä ratkaisuja, joista on sekä liiketaloudellista että ympäristöllistä hyötyä.

Työpajatoiminta ja sen hyödyt yritykselle

Suurimpia haasteita teollisten symbioosien syntymiselle ovat yhteistyöverkostojen puute sekä organisaatiot ja toimialarajat ylittävä riittämätön yhteistyö. Työpajatyöskentely on tehokas keino verkostoitumiseen oman alan ulkopuolelle ja se tarjoaa samalla mahdollisuudet synergioiden löytämiselle. Työpajoissa osallistujat saavat parhaimmillaan hyvän alun taloudellisesti tuottoisampaan ja ympäristöä vähemmän kuormittavaan liiketoimintamalliin. Teolliset symbioosit Suomessa -toimintamallia eli FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) toimintaa fasilitoi Motiva.

Kokemus teollisten symbioosien toimintaohjelmista on osoittanut niiden olevan hyvin tärkeä osa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteissa, jätevirtojen hyödyntämisessä materiaalina sekä neitseellisten raaka-aineiden kysynnän vähentäjinä. Symbioosien muodostuminen vaatii muun muassa toimivia yhteistyöverkostoja, johon Teollisen symbioosit -toimintamalli tarjoaa käytännönläheisenä ratkaisuna työpajamenetelmän.

Oksasen opinnäytetyö tehtiin osana Circwaste-hanketta. Asiantuntijoista koostettu työryhmä ideoi ja toteutti uuden konseptin mukaisen FISS-työpajamenetelmän. Työpaja on kaksiosainen ja sen ensimmäinen osa toteutettiin Pirkanmaan alueella työn tekohetkellä. Työpajassa tutustuttiin Materiaalitorin käyttöön ja palveluun kirjattiin oman yrityksen sivuvirrat. Esittelykierros suuremmassa ryhmässä osoittautui tehokkaaksi tavaksi löytää synergioita yritysten välillä. Lue lisää työn etenemisestä ja tuloksista työn tapaustutkimuksesta.

Kiertotalous yksi vastaus aikamme kestävyyskriisiin?

Nykyinen talousjärjestelmämme perustuu niin sanottuun lineaariseen talousmalliin. Tässä mallissa tuote valmistetaan, sitä kulutetaan ja se heitetään pois joskus vain yhdenkin käyttökerran jälkeen. Kiertotalous on syklinen talousjärjestelmän malli, jossa materiaalien arvo pyritään pitämään talousjärjestelmässämme mahdollisimman pitkään erilaisin liiketoimintamallein toteutettuna. Työssä syvennytään kiertotalouteen ja tutkitaan sen vaikutusmahdollisuuksia maapallon kestävyyskriisiin ja ilmastonmuutokseen.

Työhön haluttiin koota käytännön työkalupakki kiertotalouden asiantuntijoiden käyttöön. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi työhön koottiin Suomessa toimivat kiertotalousportaalit, jotka mahdollistavat materiaalien ja palveluiden vaihtajille kohtaamisalustan. Työ sisältää myös vaikuttavuustutkimuksen Suomessa jo järjestetyistä työpajoista noin 10 vuoden ajalta. Vaikuttavuustutkimuksen tavoitteena oli selvittää jo järjestettyjen työpajojen vaikuttavuutta sekä sitä, miten työpajojen vaikuttavuutta voitaisiin tulevaisuudessa mitata. Alueellisia eroja löytyi eritoten FISS-toiminnan aktiivisuustasoista ja symbiooseissa vaihdettujen sivuvirtojen tyypeistä. Työpajojen vaikuttavuuden mittaamista pidettiin haastavana muun muassa symbioosien usein aikaa vaativan luonteen takia. Kyselytutkimukseen vastanneet FISS-aluekoordinaattorit pitivät aluekoordinaattoreita keskeisinä tiedonlähteinä työpajoista lähteneiden symbioosien mittaamiseen. Parhaana metodina mittaamiselle pidettiin tiedonkeruuseen kehitettyä digityökalua.

Lisätietoa:


  • Tulosta sivu