Green Dealistä konkreettista tukea hankintayksiköiden kemikaaliviisaiden varhaiskasvatuksen hankintojen tekemiseen

Uutinen 17.6.2021 klo 12.17
© Shutterstock

Haitalliset aineet ja niiden mahdollisesti aiheuttamat riskit ympäristölle ja terveydelle on nostettu kansallisesti keskusteluun kiertotalouden nosteessa. Olemme huomanneet, että haitalliset aineet linkittyvät kiinteästi siihen, kuinka hyvin voimme kiertotaloutta toteuttaa. Haitallisia aineista johtuva kuormitus on todellista hajakuormitusta. Kotimme ja myös me itse olemme mahdollisia päästölähteitä.

Haitallisia aineita ja niiden kuormitusta tulisikin vähentää vaikuttamalla siihen, että käyttöön tulevat tuotteet jo lähtökohtaisesti sisältävät haitallisia aineita mahdollisimman vähän.

Suomen kansallisessa vaarallisia kemikaaleja koskevassa ohjelmassa onkin yhdeksi tuotteiden ja valmisteiden kemikaaliriskien rajoittamisen keinoksi nostettu kemikaalien aiheuttamien ympäristö- ja terveysriskien minimoiminen julkisissa hankinnoissa. Kemikaalien vähentäminen julkisissa hankinnoissa ei kuitenkaan ole yksinkertaista ja kemikaalivaatimusten sisällyttäminen tarjouspyyntöön saattaa olla hankkijan näkökulmasta iso haaste. Kemikaaliviisaiden hankintojen tekoon on kuitenkin konkreettista tukea saatavissa muun muassa haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa –green deal –sopimuksen kautta.

Hankintayksiköt sitoutuvat haitallisten aineiden vähentämiseen varhaiskasvatuksen hankinnoissa

Marraskuussa 2020 sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit, sekä hankintaorganisaatiot Monetra Oulu Oy ja Tuomi Logistiikka Oy julkistivat allekirjoittamansa vapaaehtoisen green deal -sopimuksen haitallisten aineiden vähentämiseksi varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Green deal on osa KEINO-osaamisverkoston tehtäviä ja Motiva koordinoi dealin operatiivista toimintaa. Sopimuksessa hankintayksiköt sitoutuvat muun muassa valitsemaan toteutettavat hankinnat, joissa otetaan haitalliset aineet huomioon.

Tavoitteena vähentää ostettavien tuotteiden ja materiaalien kemikaalipäästöjä ja tukea kiertotalouden toteutumista

Motivan johtavan asiantuntijan Salla Koivusalon mukaan varhaiskasvatuksen green dealin pitkän tähtäimen päätavoitteena on haitallisten kemikaalien vähentäminen Suomen markkinoilla olevissa tuotteissa ja materiaaleissa. Välillinen tavoite on lisätä sekä yritysten, että hankkijoiden tietoa tuotteiden ja materiaalien sisältämistä haitallisista kemikaaleista. Green dealin jatkuvana tavoitteena hankintayksiköiden osaamisen kasvattaminen liittyen kemikaaliviisaaseen hankkimiseen.

Koivusalon mukaan nyt dealissä mukana olevat hankintayksiköt ovat innostuneita ja ryhmässä on hyvä yhdessä tekemisen meininki. ”Mukana olevissa hankintayksiköissä on huomattu, että siitä on hyötyä, kun kehitetään yhteistyössä toimintaa ja mietitään tavoitteita pidemmälle aikavälille.”

Jo mukana olevien kuntien lisäksi on jo käyty keskusteluja muiden kiinnostuneiden hankintayksiköiden kanssa. Tarvetta dealin jatkolle näyttääkin olevan. Koivusalon mukaan on tärkeää saada mukaan erityisesti yhteishankintayksiköitä, jolloin tavoitteet ja toimintatavat pääsevät leviämään mahdollisimman laajalle. Vastaavasti hankintayksiköille ja kunnille yhteistyö tuo resurssisäästöjä.

Koivusalo kehottaakin Circwaste-edelläkävijäkuntia lähtemään toimintaa mukaan.

”Rohkeasti mukaan, sillä tämä on hyväksi havaittua yhteistyötä. On hyvä tietää, että itse ei tarvitse olla kemikaaliasiantuntija ja mukaan pääse juuri niillä tiedoilla, joita sattuu aiheesta omaamaan.”

Hankintayksiköt saavat monipuolista tukea kemikaalikriteerien käyttöön

Hankintayksiköille on tarjottu KEINO-osaamiskeskuksen rahoituksella tuotettu koulutuskokonaisuus sekä konkreettista tukea kemikaalikriteerien valintaan sekä muotoiluun. Lisäksi hankintayksiköt saavat konkreettisia ehdotuksia sopimusehdoista.

Koulutuksien sisällöstä on vuonna 2020-2021 on vastannut Turun ammattikorkeakoulun Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä. Koulutuksia järjestettiin green dealin tehneille hankintayksiköille loppuvuodesta 2020. Koulutuksessa osallistujat saivat tietoa haitallisten aineiden riskeistä sekä niitä ohjaavasta lainsäädännöstä. Lisäksi käytiin läpi esimerkkejä hyvistä työkaluista, joita hankkijat voivat hyödyntää kemikaalit huomioivissa hankinnoissa. Näitä ovat esimerkiksi valmiit kemikaalikriteerit, joita on kehitetty muun muassa EU komission (EU:n kestävyyskriteerit) sekä Ruotsin kansallisen hankintaviranomaisen toimesta. Kotimaisille hankkijoille tutuin kriteeristö lienee Joutsenmerkin laatimat kestävyysvaatimukset, joissa kemikaalit ovat huomioitu laajasti.

Hankintakriteerityössä hankintayksiköt, Motiva, Ympäristömerkintä Suomi Oy ja Turun ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä valinneet olemassa olevista kemikaalikriteereitä jokaiseen green dealissä mukana olevaa hankintakohteeseen sopivia. Tämän jälkeen kriteeriehdotuksista on keskusteltu kunkin hankintakohteen toimittajien kanssa. Kriteerien valinnassa on huomioitu green dealin tavoitteet:

  • vähentämää tarpeettomia antimikrobisia aineita sekä hajusteita ja väriaineita;
  • soveltaa niin sanotuista leludirektiivistä ja laista tulevia alle 36 kuukauden ikäluokkaan kohdistuvia tiukempia kemikaalirajoituksia kaikkien lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa;
  • lisätä toimittajien hankintayksiköille ilmoittamaa tietoa hankintojen erityistä huolta aiheuttavista aineista ja kannustaa hankintayksikköjä vaatimaan aktiivisesti tarjouspyynnöissä tiedon toimittamista.

Kriteerityön tuloksena hankintayksiköt ovat saaneet käytettäväkseen konkreettiset kriteeriehdotukset.

Haitalliset aineet huomioivia sopimusehtoja on muokattu Motivan ja Hanselin yhteistyönä. Sopimusehdoissa erityistä huomiota on kiinnitetty valittujen kriteerien verifiointiin.

Markkinoiden muuttuminen edellyttää yhteistyötä yritysten kanssa

Koska dealillä tavoitellaan muutosta markkinoilla oleviin tuoteisiin sekä markkinoilta saatavaan tietoon, on dealissä huomioitu myös yritykset. Dealissä tarkastelun kohteena olevien hankintakohteiden toimittajien kanssa on jo pidetty markkinavuoropuhelutilaisuuksia. Kutsut tilaisuuteen on julkaistu HILMA-järjestelmässä.

Motivan johtava asiantuntija Salla Koivusalo kertoo, että yritysten puolelta on lähtökotaisesti oltu kiinnostuneita yhteistyöstä. Markkinavuoropuheluiden avulla pyritään löytämään hankintakohteita koskeville kemikaalivaatimuksille sopiva taso. Lisäksi kemikaalivaatimusten todentamista pohditaan yhdessä yritysten kanssa. Keskusteluissa on myös noussut esille yritysten väliset erot liittyen kemikaalivaatimuksia koskevaan vuoropuheluun.

Koivusalo kertoo huomanneensa, että yritykset, jotka ovat toimineet pohjoismaiden markkinoilla, ovat hyvin tietoisia kemikaaleja koskevasta yhteistyöstä ja osallistuvat keskusteluun aktiivisesti.

Turun ammattikorkeakoulu on yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa toteuttamassa 9.11.2021 Circwaste-edelläkävijäkunnille webinaaria kemikaaliviisaista kiertotaloushankinnoista.

Lisätietoja

  • Lehtori Hannamaria Yliruusi, vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä, Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

  • Tulosta sivu