Tieto kiertämään – viestintäopas ruoka-aputoimijoille

Uutinen 29.7.2019 klo 12.40
Herneenpalko
© Pexels

Viestintä on kaiken kaikkiaan haasteellinen laji. Etenkin ruoka-aputoiminnassa haasteita tuo muun muassa se, että toiminta on monesti pienimuotoista ja se toimii pitkälti vapaaehtoispohjalta, jolloin resurssit suunnataan ensisijaisesti ruoan logistiikkaan: keräilyyn, pakkaamiseen ja jakeluun. Organisaation ja toiminnan laajetessa syntyy uusia tarpeita liittyen prosessien hallintaan ja toiminnan resurssien hankintaan. Ruoka-aputoiminta kaikkiaan on tämän tästä myös julkisen ja poliittisen keskustelun polttopisteessä, jolloin toimijoilla pitäisi olla valmiudet aktiivisesti osallistua keskusteluun.

Circwaste-hankkeen osahankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä kehittämällä ruoan uudelleenjakelua, pureuduttiin näihin haasteisiin. Hankkeen aikana tehtiin ruoka-aputoimijoille suunnattu kysely, johon saatiin vastauksia sadalta toimijalta ympäri Suomea. Näiden lisäksi haastateltiin kahdeksaa toimijaa ja seurattiin kahden suuren ruoka-aputoimijaverkoston toimintaa. Kerätyn tiedon perusteella suurella osalla toimijoita on haasteita tai kehittämistarpeita joko toiminnan sisäisessä tai ulkoisessa viestinnässä. Työn tuloksena syntyi Viestintäopas ruoka-aputoimijoille.

Käytännöllinen opas helpottaa viestijän arkea

Tässä oppaassa annetaan käytännön ohjeita ruoka-aputoimijan viestinnän suunnitteluun ja toteuttamisen. Oppaassa käydään läpi viestinnän perusasiat kanavista sidosryhmiin, joita ruoka-aputoimijoilla on useita sekä varaudutaan häiriötilanteisiin ja kohtaamisiin sosiaalisessa mediassa. Lisäksi oppaan liitteenä on useita valmiita pohjia ja työkaluja viestijän arjen avuksi.

”Viestintää tapahtuu koko ajan, suunniteltiinpa sitä tai ei. Oppaalla tavoitellaan tilannetta, jossa viestintä on luonteva osa ruoka-aputoiminnan suunnittelua ja toteutusta. Se luo puitteet sekä tehokkaalle operatiiviselle toiminnalle että toiminnan jatkuvuudelle. Toiminta voi myös helpommin yleistyä, kun se on avointa, hyvin organisoitua ja siitä on aina saatavissa ajantasaista tietoa.” sanoo tutkija ja oppaan toimittaja Kim Kaustell Luonnonvarakeskuksesta.

Tieto kiertämään – viestintäopas ruoka-aputoimijoille on valmistunut Luonnonvarakeskuksen vetämässä Circwaste-hankkeen ruokahävikkiin keskittyvässä osahankkeessa. Viestintäopas on toimitettu Luonnonvarakeskuksen ja viestintätoimisto Jokiranta Oy:n yhteistyönä.

Circwaste-hankkeen Viestintäopas ruoka-aputoimijoille lähde Circwaste


Lisätietoja


  • Tulosta sivu