Hankitaan turvallinen elinympäristö

RSS
29.7.2019 Hannamaria Yliruusi ja Milla Popova
Nostopallo haitalliset aineet kemikaalit

Keskustelu haitallisista aineista kohdistuu usein tuttuihin tuotteisiin, kuten maaleihin, lakkoihin ja pesuaineisiin. Useinkaan emme ajattele, että haitallisia aineita voi löytyä myös sellaisista arkipäiväisistä tuotteista kuten kalusteet, lelut tai muovitavarat.

Kiertotalouden näkökulmasta on ongelmallista, jos tuotteissa käytetyt materiaalit sisältävät haitallisia aineita, sillä ne voivat estää materiaalien ja tuotteiden kierrättämisen. Muun muassa EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman yksi tavoitteista tähtää siihen, että huolta aiheuttavat kemikaalit korvataan ja, jos se ei ole mahdollista, niiden esiintymistä vähennetään ja parannetaan niiden seurantaa.

Kemikaaliviisaisiin hankintoihin on valmiita työkaluja, joiden avulla kunnat voivat vähentää ostamiensa tuotteiden ja palveluiden haitallisten aineiden kuormitusta. Turun ammattikorkeakoulu on osana Circwaste-hanketta tuottanut webinaari- ja podcast sarjan, joka auttaa kuntien toimijoita ymmärtämään, miten julkisten hankintojen avulla voidaan vähentää haitallisten aineiden päätymistä ympäristöön. Sarjassa kuvataan työkaluja kuten markkinavuoropuhelu, valmiit kemikaalikriteerit sekä ympäristömerkit. Lisäksi sarja tarjoaa inspiroivan esimerkin konkreettisista toimenpiteistä, joilla on edesautettu kiertotaloutta ja kemikaaliviisaita hankintoja Malmössä.

Markkinavuoropuhelu auttaa kartoittamaan vaihtoehtoja

Hankkijan osaaminen on keskittynyt hankintaan, ei kemikaaleihin ja siksi onkin tärkeää, että turvallisia tuotteita hankittaessa on käyty riittävästi keskustelua yritysten kanssa siitä, millaisia kemikaaliviisaita vaihtoehtoja markkinoilta löytyy. Markkinavuoropuhelu onkin hyvä tapa selvittää, millaiset haitalliset aineet ovat missäkin tuotteessa oleellisia ja millaisia haitattomampia vaihtoehtoja on olemassa.

Hyvinkäällä hyödynnettiin markkinavuoropuhelua kiinnostusta herättäneessä Joutsenmerkityn päiväkodin hankinnassa. Joutsenmerkitty rakentaminen on yksi tapa, jolla rakentamisen haitallisiin aineisiin pystytään puuttumaan ja niiden määrää rakennusmateriaaleissa vähentämään. Hyvinkään Joutsenmerkityn päiväkodin hankinnassa mukana ollut Inkeri Kontiola mainitsi, että huolellisesti toteutettu markkinavuoropuhelu oli avainasemassa, jotta Joutsenmerkitty päiväkoti saatiin Hyvinkäälle. Kuuntele podcastista lisää Inkerin kokemuksista Joutsenmerkityn päiväkodin hankinnasta ja markkinavuoropuheluprosessista.

Valmiilla kriteereillä voidaan rajoittaa kemikaaleja

Markkinavuoropuhelun lisäksi hyvä työkalu vähentää haitallisten aineiden kuormitusta ja tukea kiertotaloutta on käyttää valmiita kemikaalihankintakriteereitä. Esimerkiksi EU:n kestäviä hankintakriteereitä ns. Green Public Procurement -kriteereitä löytyy yli kahdellekymmenelle tuote- ja palveluryhmälle.

Nostopallo haitalliset aineet nostoteksti

Suomessa erilaisia kestävien hankintojen kriteereitä julkaisee Motiva. Kuuntele Motivan kiertotalouden- ja julkisten hankintojen johtajan Isa-Maria Bergmanin haastattelu valmiiden kemikaalikriteerien käytöstä. Podcastissa käydään läpi Motivan, EU:n sekä Ruotsin kansallisen hankintaviranomaisen valmiita kriteereitä ja arvioidaan niiden soveltuvuutta Suomessa tehtyihin kilpailutuksiin. Podcastissa keskustellaan myös siitä, kuinka valmiit hankintakriteerit huomioivat kiertotalouden ja kemikaaliviisaiden hankintojen tavoitteita.

Luotettavat ekomerkit apuna kemikaaliviisaissa hankinnoissa

Valmiiden hankintakriteerien lisäksi kannattaa myös muistaa luotettavat ekomerkit. Nykyinen EU:n hankintadirektiivi sallii suorat viittaukset ympäristömerkkiin ilman, että sen kriteereitä avataan tarjouspyynnössä tarkemmin. Monet ekomerkit ottavat haitalliset aineet huomioon kieltämällä ja rajoittamalla niiden käyttöä erilaisissa tuotteissa. Pohjoismaiden tuoteryhmävastaava Terhi Uusitalo Ympäristömerkintä Suomesta kertoo podcastissa miten Joutsenmerkin kriteerejä kehitetään ja miksi ympäristömerkkejä kannattaa käyttää hankinnoissa.

Malmössä tehdään kemikaaliviisaita kiertotaloushankintoja

Malmön kaupungissa on päiväkodeille luotu oma kemikaaliohjelma ja Malmö onkin päiväkotihankinnoissaan vaatinut yrityksiltä kemikaaliviisaita tuotteita. Näin on toimittu, kun päiväkoteihin on kilpailutettu uusia kalusteita. Mutta miten taata kemikaaliviisaus, kun halutaan kilpailuttaa kierrätettäviä kalusteita? Malmössä tehtiin viime vuonna Ruotsin ensimmäinen, kiertotalouden mukainen kalusteiden kilpailutus, jossa käytettiin täysin uudenlaisia hankintakriteereitä.

Nostopallo haitalliset aineet seminaari

Kuuntele podcast Malmön hankkijan Victoria Boyseninkokemuksista kierrätyskalustehankinnasta. Podcastissa käsitellään yksityiskohtaisesti Malmön uutta kierrätyskalusteiden hankintaa, hankinnan sisältöä, hankinnan prosessia sekä aivan uusia, kiertotalouden mukaisia, hankintakriteereitä. Malmössä on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, kuinka Malmön kaupungin työtekijät saadaan käyttämään uutta sopimusta. Boysen antaakin kuulijoille konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka osallistaa kaupungin työntekijöitä hankintoihin.

Yhteistyöllä maaliin

Julkisten hankintojen avulla voidaan merkittävästi vaikuttaa turvallisempaan elinympäristöömme. Haitallisten aineiden huomioiminen on oleellinen osa lähitulevaisuuden hankintoja ja niiden onnistuneeseen toteuttamiseen tarvitaan kuntien strategisia tavoitteita ja ohjeita sekä eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Ennen kaikkea on kuitenkin pyrittävä lisäämään tietoa ja osaamista kemikaaliviisaista hankinnoista. Onneksi ajantasaista ja tarpeellista tietoa on saatavilla yhä enemmän eikä asian kanssa tarvitse jäädä yksin.

Edellä mainitut työkalut ja lisää tietoa kemikaaliviisaista hankinnoista löydät muun muassa tuoreesta Turun ammattikorkeakoulun laatimasta Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat –oppaasta.

Nostopallo haitalliset aineet kirjoittajat

Projektipäällikkö Hannamaria Yliruusi ja suunnittelija Milla Popova, Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulun kiertotalouden liiketoimintamallit –tutkimustiimi keskittyy kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä yritysten kanssa. Tulevaisuuden kärkenä on löytää uusia ratkaisuja siihen, kuinka tuotteiden omistamisesta voidaan siirtyä palveluiden tuottamiseen ja jakamistalouteen. Lisäksi keskitytään kiertotalouden opetuksen kehittämiseen laajoissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Tutkimusryhmän asiantuntijuus kumpuaa muun muassa liiketoiminnan kehittämisen, kestävän kehityksen, ympäristötekniikan, palvelumuotoilun, viestinnän ja pedagogisen osaamisen synteesistä.


Lisää aiheesta

  • Tulosta sivu
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.