Peittoon kierrätyspuisto – testiympäristö teollisuuden sivuvirtojen tuotteistamiselle

Peittoon kierrätyspuisto. © Prizztech Oy

Porin kaupunki ja Satakunnan elinkeinoyhtiö Prizztech Oy kartoittavat Satakunnan alueen hyödyntämättömiä teollisuuden ja rakentamisen sivuvirtoja ja etsivät niille hyötykäyttökohteita. Hanke painottuu erityisesti kokeiluihin, joita voidaan toteuttaa Porin Peittoon kierrätyspuistossa.

Peittoon kierrätyspuistosta muodostuu laaja materiaalivirtojen solmukohta, jossa käsitellään, varastoidaan ja hyödynnetään jätteitä. Siellä myös tuotetaan uusioraaka-aineita ja uusiutuvaa energiaa. Tavoitteena on erilaisten käytännön kokeilujen avulla vähentää jätettä ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Magneettiromu pyörittää uusia moottoreita

Hankkeessa toteutetaan magneettiromun kierrätykseen ja magneettien erottelumenetelmiin liittyvä teollinen kokeilu.  Tavoitteena on, että jatkossa Peittoon aluetta voidaan hyödyntää magneettimateriaalien välivarastointi- ja käsittelyalueena.

Metalliromun magneetit sisältävä arvokkaita maametalleja. Käytetyistä magneeteista saatavat materiaalit voisivat korvata Eurooppaan tuotavia neitseellisiä raaka-aineita. Käytöstä poistuvista moottoreista irrotettujen magneettien raaka-aineet voivat päätyä uudelleenkäyttöön esimerkiksi sähköautojen moottoreiden sekä tuuliturbiinien magneeteissa. Näin säästetään luonnonvaroja.

Valimoteollisuuden sivutuotteet maarakentamiseen

Prizztech Oy on saanut päätökseen valimoteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöä edistävän kenttäkokeen Peittoon kierrätyspuistossa. Koekenttien rakenteissa käytettiin Componenta Finland Oy Porin valimon (nyk. Componenta Castings Oy) tuotannon prosesseista ylijäävää valimohiekkaa ja valimopölyä sekoitettuna betonimurskeeseen ja moreeniin. Kenttäkokeen avulla voitiin osoittaa, että kyseisellä tavalla hyödynnettynä valimohiekasta ja valimopölystä ei liukene haitallisia aineita ympäristöön. Tämä edistää niiden käyttömahdollisuuksia sekä Peittoon alueella että vastaavilla muilla alueilla tehtävissä materiaalien käsittelykenttien rakenteissa. Teollisuuden sivuvirtojen uusiokäyttö vähentää sekä kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää että neitseellisten materiaalien käyttötarvetta. Koekenttärakentamista edeltänyttä esiselvitystä, kenttärakentamista ja rakenteiden seurantaa koskeva raportti on saatavilla täältä: Koekenttärakentaminen valimoteollisuuden sivuvirroista (Issuu)

Hankkeen toteuttajina toimivat Porin kaupunki ja elinkeinoyhtiö Prizztech Oy.

Tuhkarakeiden käyttö väylärakentamisessa

Porin Söörmarkun eritasoliittymän rakentamisaikaisella kiertotiellä testattiin Ecolan Oy:n valmistaman tuhkarakeen teknisiä ominaisuuksia vuosina 2018 - 2019. Koerakenteen valmistelu toteutettiin osana Circwaste-hanketta ja Peittoon aluetta hyödynnettiin materiaalien välivarastointiin. Tuhkarakeen raaka-aineena käytettiin suomalaisen energiateollisuuden tuottamaa lento- ja pohjatuhkaa.

Hankkeen suurimpana antina on tekninen vertailutieto siitä, miten rakeistettu tuhka käyttäytyy sekä työstettäessä että rakenteissa suhteessa neitseellisiin luonnonmateriaaleihin. Tämä edistää uusiomateriaalien tunnettuutta ja käyttöä, ja tuhkien hyödyntämistä laajemmin maanrakentamisessa. Tuhkarakeiden käytön lisääntyminen vähentää neitseellisten kiviainesten tarvetta ja edistää voimalaitostuhkien kierrätystä. Hanke tuotti myös arvokasta tietoa uusiomateriaalien tuotteistamisprosessista, jota voidaan helposti mallintaa muihin vastaavantyyppisiin tarpeisiin. Lataa raportti täältä: Koerakenneraportti (prizz.fi)

Uutta liiketoimintaa purkumateriaaleista

Prizztech Oy on selvittänyt liiketoimintamahdollisuuksia koskien rakennusten purkamisen yhteydessä talteen otettuja rakennustuotteita ja kierrätyskäyttöön kunnostettavaa purkujätettä. Selvitystyön tarkoituksena on osoittaa, että purkukohteista irrotettujen rakennustuotteiden ja -osien hyödyntäminen uudelleen rakentamisessa on tietyin edellytyksin liiketoiminnallisesti kannattavaa. Lue lisää selvityksestä täältä: Uutta liiketoimintaa purkumateriaaleista (prizz.fi)

Aikataulu

11/2016 - 09/2021

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö Sami Leppimäki, sami.leppimaki@prizz.fi 
  • Prizztech Oy

Lisää aiheesta

Julkaistu 10.10.2018 klo 10.43, päivitetty 5.7.2023 klo 16.08

  • Tulosta sivu