Mot ett resurssmart Europa – en ny verksamhetsplan för cirkulär ekonomi har publicerats

Nyhet 23.7.2020 kl. 8.18
© Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen publicerade i mars en ny verksamhetsplan för cirkulär ekonomi. Dess mål är att de produkter som finns på marknaden ska vara gjorda för att hålla samt för att kunna repareras och återvinnas. Planen är en del av det europeiska Green Deal-programmet för grön utveckling, vars mål är ett klimatneutralt Europa. 

En central princip för verksamhetsplanen för cirkulär ekonomi är att Europas konkurrenskraft kan stärkas samtidigt som miljöskyddet effektiviseras och konsumenternas ställning förbättras. Konsumenterna bör ha tillgång till tillförlitlig information om bland annat produkters hållbarhet och möjligheterna att reparera dem, så att de kan göra hållbara val. 

”De mål för produkternas hållbarhet som kommissionen ställt upp är i allas intresse. Bättre möjligheter att reparera och underhålla produkter samt längre livstid hos produkterna kommer förhoppningsvis att skapa mer arbete inom servicesektorn. Just nu hjälper alla åtgärder som främjar sysselsättningen samhället att komma på fötter igen efter de svåra tiderna”, säger Tuuli Myllymaa på Finlands miljöcentral, som är projektchef för projektet Circwaste. 

Hållbara produkter som standard 

Genom verksamhetsplanen för cirkulär ekonomi vill kommissionen göra hållbara produkter till standard i Europa. Engångsprodukter begränsas och förstöring av användningsdugliga produkter som blivit osålda förbjuds. 

Genom ny lagstiftning ska man säkerställa att de produkter som finns på marknaden i EU håller längre än i nuläget, lämpar sig för återanvändning, reparation och återvinning samt innehåller så mycket återvunnet material som möjligt i stället för nytt material. 

Verksamhetsplanen fokuserar särskilt på de sektorer och produktgrupper som förbrukar mest naturresurser, och där det finns störst möjligheter att effektivisera återvinningen. Närmare anvisningar kommer därför att ges för bland annat elektronik, batterier och fordon, förpackningar, plastprodukter, textilier, byggnader samt livsmedelsprodukter. 

Vid sidan av produktpolitik behandlar planen minskning av avfallet och omvandling av det avfall som genereras till resurser som kan användas på nytt. Man ingriper också hårdare i olagliga avfallstransporter. 

Att göra-lista för cirkulär ekonomi enligt EU-kommissionens förslag: 

 • Göra hållbara produkter till standard inom EU. 
 • Förbättra konsumenternas möjligheter att påverka bland annat genom att öka kunskapen. 
 • Förlänga och effektivisera elektronikens och informations- och kommunikationsteknikens livscykel. 
 • Förbättra batteriers hållbarhet och återvinningspotential. 
 • Undvika överförpackning. 
 • Ställa upp bindande krav för andelen återvunnen plast samt lösa frågorna kring mikroplaster och bioplast. 
 • Främja innovationer kring textilier och marknaden för återanvändning av textilier inom EU. 
 • Främja principen om cirkulär ekonomi inom byggandet. 
 • Ersätta engångsförpackningar, -kärl och -bestick inom livsmedelstjänster med produkter som kan återanvändas. 
 • Försöka förhindra att avfall uppstår och omvandla det till en högklassig ny råvara.

Läs mer

Mer information

 • Projektledare för projektet Circwaste, gruppchef Tuuli Myllymaa, tuuli.myllymaa@ymparisto.fi, tfn: 029 525 1437 

 • Skriv ut sidan