Tavoitteet

Kiertotalouden edistämiseksi on asetettu sekä kansallisia että kansainvälisiä tavoitteita. Lisäksi kunnat, maakunnat ja yritykset ovat asettaneet omia tavoitteitaan

Suomen hallituksen kiertotaloustavoitteet

Suomen hallituksen tavoite on, että Suomesta tulee bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Hallitusohjelmassa on mm. asetettu tavoite nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysaste vähintään 50 prosenttiin sekä säätää kierrätyskelpoiselle jätteelle kaatopaikkakielto vuodesta 2025 lähtien.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma

Vuoden 2017 aikana Suomessa valmistellaan uutta valtakunnallista jätesuunnitelmaa, joka määrittää tavoitteet ja toimenpiteet seuraavalle kuuden vuoden jaksolle. Luonnoksessa mainitut tavoitteet vuodelle 2030 ovat:

  • Jätehuolto on osa suomalaista kiertotaloutta.
  • Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja ja tuovat työpaikkoja.
  • Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä ja kierrätys on noussut uudelle tasolle.
  • Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin.
  • Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-aineita.
  • Vaaralliset aineet saadaan turvallisesti pois kierrosta ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia aineita.
  • Jätealalla on laadukasta tutkimusta ja kokeilutoimintaa ja kansalaisten sekä yritysten jäteosaaminen on korkealla tasolla.

Suomen tiekartta kiertotalouteen

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on laatinut yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa Suomen kiertotalouden tiekartan ”Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2023. Tiekartassa määritellään tavoitteita ja toimia viidelle painopistealueelle: 1) kestävä ruokajärjestelmä, 2) metsäperäiset kierrot, 3) tekniset kierrot, 4) liikkuminen ja logistiikka sekä 5) yhteiset toimenpiteet. Tiekarttaa päivitetään vuoden 2017 aikana.  

Euroopan komission kiertotalouspaketti

Euroopan komissio julkaisi 2.12.2015 ns. kiertotalouspaketin, johon kuuluu kiertotalouden toimintasuunnitelma sekä ehdotukset jätealan direktiivien muuttamisesta. Ehdotettuja tavoitteita ovat yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen 65 prosenttiin sekä pakkausjätteen kierrätysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Toimintasuunnitelma kattaa muovit, elintarvikejätteen, kriittiset raaka-aineet, rakennus- ja purkujätteet, biomassan ja biopohjaiset tuotteet. Kiertotalouspaketti korostaa työpaikkojen luomista ja kilpailuetua tuovia investointeja.

Kuntien, alueiden ja yritysten tavoitteet

Monet kunnat ovat asettaneet tavoitteita materiaalitehokkuuden ja jätteiden synnyn vähentämisen suhteen sekä ryhtyneet toimenpiteisiin. FISU-verkoston kunnat tavoittelevat hiilineutraaliuden lisäksi jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä ja ovat laatineet tiekartat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kiertotalouden edistämisessä alueellinen yhteistyö on tärkeää. Varsinais-Suomi on ensimmäinen maakunta, joka on tehnyt oman kiertotalouden tiekarttansa. CIRCWASTE-hankkeessa Lounais-Suomi, Keski-Suomi, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala laativat vastaavanlaiset tiekartat.  

Monet yritykset ovat jo pitkään seuranneet toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia, asettaneet tavoitteita ja kehittäneet uusia kestävämpiä prosesseja, palveluja ja käytäntöjä.

 

Julkaistu 30.5.2017 klo 10.11, päivitetty 2.6.2017 klo 7.28