Tavoitteet

Kiertotalouden edistämiseksi on asetettu sekä kansallisia että kansainvälisiä tavoitteita. Lisäksi kunnat, maakunnat ja yritykset ovat asettaneet omia tavoitteitaan.

Euroopan komission kiertotalouspaketti

Euroopan komission julkaisema kiertotalouspaketti asettaa tavoitteet kierrätykselle ja kaatopaikalle päätyvän jätteen määrälle EU:ssa. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä vähintään 55 % yhdyskuntajätteestä kierrätettäisiin. Vuoteen 2030 mennessä tavoite nousee 60 prosenttiin ja vuonna 2035 yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää jo 65 %. Pakkausjätteen EU:n laajuinen kierrätystavoite puolestaan on 65 % vuoteen 2025 mennessä ja 70 % vuoteen 2030 mennessä, tavoitteiden vaihdellessa materiaaleittain. Lue lisää.

Suomen hallituksen kiertotaloustavoitteet

Suomen hallituksen tavoite on, että Suomesta tulee sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoite vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Kiertotalouden lisäämisen avulla hillitään luonnonvarojen ylikulutusta ja ilmastonmuutosta, suojellaan luonnon monimuotoisuutta, luodaan uudenlaista työtä ja vahviste­taan talouden kilpailukykyä. Lue lisää.

Suomen tiekartta kiertotalouteen

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran julkaise Kriittinen Siirto – Kiertotalouden tiekartta 2.0 kiteyttää Suomen kiertotalouden toteutumisen neljään koko yhteiskuntaamme läpileikkaavan strategisen tavoitteen toteutumiseen. Nämä tavoitteet ovat: Kilpailukyvyn ja elinvoiman perustan uudistaminen, siirtyminen vähähiiliseen energiaan, luonnonvaroihin suhtautuminen niukkuutena ja arjen päätöksien valjastaminen käyttövoimaksi muutokselle. Lue lisää.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma

Suomen Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2023 esitetään jäte­huollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitetila vuonna 2030 sekä yksityiskohtaiset tavoit­teet vuoteen 2023 sekä toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä näiden tavoitteiden saavutta­miseksi. Lue lisää.

Muovitiekartta Suomelle

Ympäristöministeriö laati syksyllä 2018 laaja-alaisen yhteistyöverkoston – ja kansalaisten – tuella Muovitiekartan Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa. Kansalliseen muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voimme vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Lue lisää.

Kuntien, alueiden ja yritysten tavoitteet

Monet kunnat ovat asettaneet tavoitteita materiaalitehokkuuden ja jätteiden synnyn vähentämisen suhteen sekä ryhtyneet toimenpiteisiin. FISU-verkoston kunnat tavoittelevat hiilineutraaliuden lisäksi jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä ja ovat laatineet tiekartat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Monet yritykset ovat jo pitkään seuranneet toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia, asettaneet tavoitteita ja kehittäneet uusia kestävämpiä prosesseja, palveluja ja käytäntöjä. Lue lisää.

Julkaistu 30.5.2017 klo 10.11, päivitetty 29.7.2019 klo 16.09